KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Sułkowicach (Rynek 6, 32-440 Sułkowice), KRS: 0000312740, NIP: 681-19-94-730.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (nr umowy 00029-6933-UM0610029/15) lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 8. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.