PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%
(POMOC PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH)

BENEFICJENTEM PROJEKTÓW DUŻYCH MOŻE BYĆ:

1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR),

2. Osoba prawna (inna niż LGD),

3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH

Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja
KWOTA: 60 000, 00 zł
Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR
Liczba projektów: 2
Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
KWOTA: 1 790 000, 00 zł
Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
Liczba projektów: 13
Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem
KWOTA: 300 000, 00 zł
Wskaźnik produktu: liczba rozbudowanych lub odtworzonych obiektów
Liczba projektów: 3

>LINK DO FORMULARZA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA, UDOSTĘPNIONYMI NA STRONIE ARiMR<

Obowiązuje punkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

image_pdfDrukuj